Värderingar och mål

Värderingar

Leschehemmet bygger sin verksamhet på följande värderingar och målsättningar:

Livskvalitet
Vårt övergripande mål för verksamheten är att ge våra invånare livskvalitet och välbefinnande. Detta innebär en kvalitativ helhetsomsorg, god mat och mångsidiga aktiviteter som förgyller vardagen.

Individualitet och integritet
Vi respekterar invånarna som individer, unika personer med egna behov och önskemål.

Trygghet och kontinuitet
Vi vill skapa en hemlik, varm och trygg atmosfär. Vi planerar och utvärderar kontinuerligt den individuella vård- och serviceplanen där både invånarens och de anhörigas önskemål beaktas.

Hälsofrämjande arbetssätt

Personalen på Leschehemmet använder sig av ett hälsofrämjande arbetssätt var invånarna stöds och uppmuntras till att aktivt delta i vardagliga aktiviteter, sysslor och olika kulturprogram för att uppehålla både fysisk, psykisk och social funktionsförmåga.

Professionalitet
Personalen är yrkeskunnig med en positiv inställning till livet. Vi satsar på öppenhet, ärlighet, en god anda och humor.

Svenskspråkighet och kulturell identitet

Vi erbjuder en svenskspråkig miljö och strävar efter att bevara vårt kulturarv vad beträffar seder, bruk och traditioner.